FMS -SFMA

Functional Movement Screen (FMS)& Selective Functional Movement Assessment (SFMA)

Functional Movement Screen (FMS) och Selective Functional Movement Assessment (SFMA) är två terapeutiska system som använder sig av funktionella rörelsemönster för att upptäcka och behandla funktionsnedsättningar i rörelseapparaten. Både FMS och SFMA startar med grundläggande "screening", i vilken vi observerar utvalda, viktiga och grundläggande rörelsemönster för att avslöja obalanser och försämrad funktion. Därefter tar vi hjälp av mer specifika tester som leder oss till det avvikande mönstret som till sist är precist kopplade till FMS´s och SFMA´s behandlingsstrategier i form av bla framtagna teknikövningar.

FMS och SFMA stödjer sig på samma idé men appliceras på olika målgrupper: FMS är designat för "friska" individer och är ett mycket bra verktyg för den som vill förebygga skador eller förbättra sina idrottsliga prestationer. (Läs mer nedan) SFMA är istället den kliniska grenen av FMS och kan användas för att ta hand om skador eller värk/smärtproblematik som uppkommit till följd av felaktiga eller kompensatoriska rörelsemönster, muskulära obalanser, rörelseinskränkning etc. (Läs mer nedan)

De två systemen kan också på ett effektivt sätt komplettera varandra om FMS tillämpas som en förlängning av SFMA. Man kan alltså med fördel använda sig av SFMA för att "driva ut" ett smärttillstånd och sedan gå vidare till FMS för att hitta riskfaktorer för återfall och hjälpa till att förebygga dessa. Detta fungerar tex brilliant för den som vill återgå till en idrott eller aktivitet där man ådragit sig besvär. De är kraftfulla komplement till den klassiska manuella terapin och integrationen mellan dessa tre områden faller sig naturligt. Passa på att tillsammans med den OSTEOPATISKA behandlingen screena av din funktion via något av dessa system.

Oavsett vilken nivå du lagt din träning kommer FMS och SFMA rätt utförd alltid att stärka och stödja dig. Du kan även enbart välja FMS och SFMA.

Läs mer:

Functional Movement Screen (FMS)
FMS är framtaget via års av forskning och innovation (nytänkande). FMS grundare har utvecklat träningsprogram baserat på kroppens individuella rörelsemönster. FMS är lika effektiv i rehabilitering som uppbyggnad eftersom systemet riktar in sig mot kroppens svaga länk/länkar.

FMS baseras på 3 delar:
Functional Movement Screen (FMS - analysfasen)
Reactive Neuromuscular Training (RNT)
Core Training

Functional Movement Screen (FMS)
FMS är ett graderingssystem skapat för att bedöma och dokumentera dina funktionella rörelsemönster. Genom att bedöma dessa mönster identifieras dina funktionella begränsningar och asymmetrier. Begränsningarna i dina grundläggande funktionella rörelsemönster kan minska effekterna av din funktionella träning och störa kroppens proprioception*. Eftersom dessa mönster är basen till core träningen, är kärnan i systemet den funktionella rörelsegraderingen (analysen - FMS) och möjligheten att följa dina framsteg. Graderingssvaret är direkt kopplat till de mest fördelaktiga korrigerande övningar för att återskapa ett fullvärdigt rörelsemönster. (* Proprioception är varje människas förmåga att kunna avgöra de egna kroppsdelarnas position. För att kunna detta använder sig kroppen av en särskild sorts receptorer, proprioceptorer. Receptorerna registrerar ledernas lägen genom att registrera spänningen i muskler och senor.)

Reactive Neuromusculare Training (RNT)
RNT en serie av tekniker/övningar som kombinerar skicklighetsträning och konditionering för att effektivt förbättra din kropps motoriska inlärning och neuromuskulära input. Dessa tekniker/övningar är utformade att "tvinga" dig under träningspasset att reagera på specifika stimulus så att din kropp (du själv) korrigerar dina dåliga/belastande rörelsemönster.

Core Training
Core training innefattar tekniker/övningar som är utformade för att förbättra effektiviteten i hur "the core" upprätthåller stabilitet och hjälper till att generera kraft. Grunden för denna typ av träning är att reducera/förbättra asymmetrier och svagheter i dina rörelsemönster genom en rad korrigerande strategier/tekniker/övningar.

Fördelar med Functional Movement Screen (FMS) och dess strategi/åtgärd:
Förbättrar funktions- och idrottsprestationer
Hjälper till att minska risken för tränings- och idrottsskador
Identifierar fysiska obalanser eller brister
Rehabiliterar obalanser och stärker svagheter med enkla korrigerande övningar
Ger möjlighet att identifiera potentiella orsaker och samband till Mirco-trauma och kroniska (långtids-) skador i relation till rörelseasymmetrier.
The Selective Functional Movement Assessment (SFMA)
-Impaired Patterns of Posture and Function-

Smärtfri funktionell rörlighet i arbete och fritid är och har alltid varit önskvärd och efterfrågad. Många komponenter omfattar smärtfri funktionell rörelse såsom god hållning, rörelseomfång (ROM), muskelprestanda, motorisk kontroll och balans- och stabilitetsreaktioner med dess störningar. Försämringar av någon eller flera av dessa komponenter kan potentiellt förändra din funktionella rörelsemöjlighet vilket kan resultera i smärta eller vara en orsak till smärta. Normal rörlighet uppnås genom integrering av grundläggande rörelsemönster med en lämplig balans mellan mobilitet och stabilitet. Men som svar på smärta eller vid svaghet, spänning eller strukturella abnormiteter kommer det mänskliga systemet att förändra sig mot förutsägbara rörelsemönster. Med tiden leder detta till skyddande nedsatt rörelse och rädsla för rörelse, vilket resulterar i kliniskt observerbara funktionsnedsättningar såsom bla minskat rörelseomfång (ROM), muskel förändringar i längd och minskad muskelstyrka.

Att här försöka utvärdera eller behandla på endast lokal eller regional basis kommer inte att återställa hela funktionen. För att på ett kliniskt perspektiv kunna utforma en effektiv behandlingsstrategi mot en funktionell förbättring krävs en "kunskapskarta" av dysfunktionella mönster och praktiska kunskaper i funktionella mönster. SFMA identifierar dina viktiga funktionella rörelsemönster och finner de kritiska områdena som inkluderar funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning ligger till grund för de dysfunktionella (icke fungerande) rörelsemönster. Traditionella muskellängs-, styrke, och specialtester används för att identifiera försämringar som är associerade med försämrad rörelse.

SFMA´s strategi är tänkt att fungera som en modell för att effektivt integrera i den befintliga manuella terapin (bla KLASSISK OSTEOPATI) då vi i båda terapimodellerna pratar mycket om hållning, muskuloskelettala balansen, nervsystemet och fundamentala rörelsemönster. Din roll som patient är att nyttja det terapuetiska träningsprogram som utformas dig. Dessa tekniker/övningar riktas mot dina dysfunktionella rörelsemönster och funktionsnedsättningar. SFMA fungerar även sen som ett feedback system för att kunna se din förbättring av din egen terapuetiska träning.