Medicinsk akupunktur

MEDICINSK AKUPUNKTURBEHANDLING
enligt västerländsk inriktning vid bla akuta och kroniska smärttillstånd.

Akupunktur har använts som en medicinsk behandlingsform under lång tid för att bota och lindra smärta och sjukdom. År 1984 godkände socialstyrelsen AKUPUNKTUR MED VÄSTERLÄNDSK INRIKTNING (MEDICINSK AKUPUNKTUR) som behandlingsmetod för smärta inom sjukvården vilket innebär att förklaringsmodellerna bygger på ett fysiologiskt resonemang. År 1993 utvidgades indikationsområdet att även innefatta vissa sjukdomstillstånd enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Akupunkturen har alltså visat sig vara en mångfacetterad behandlingsmetod.

MEDICINSK AKUPUNKTUR kan användas vid smärta från en vävnadsskada, det vill säga vanlig smärta. Exempel på smärtor som brukar svara bra på akupunktur är muskel- och ledsmärtor, smärtor i samband med artrossjukdom eller reumatologiska sjukdomar, migrän, smärta under förlossning och bäckensmärta under graviditet. Vissa typer av illamående och muntorrhet kan också behandlas med akupunktur.

Modern kunskap och forskning har kunnat visa att den MEDICINSKA (VÄSTERLÄNDSKA) AKUPUNKTUREN fungerar via kroppens nervsystem och kan påverka nervsystemet självt samt kroppens hormon- och immunsystem. I och med detta har bla den smärthämmande effekten som uppnås kunnat förklaras. Mest används denna typ av akupunktur mot smärta men även icke åsidosättningsbara positiva effekter på vissa sjukdomstillstånd har påvisats och används nu.

SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering*) och tyska G-BA (Gemeinsamer Bundesausschuss**) har i utredningar kommit till slutsatsen att det finns god vetenskaplig evidens (***) för smärtlindrande effekt av behandling med akupunktur. G-BA har förutom genomgång av det vetenskapliga underlaget genomfört randomiserade kliniska kontrollerade studier (RCT) omfattande totalt 454 920 patienter som behandlats med akupunktur för sin smärta. Studierna har visat att akupunktur och även ytlig akupunkturstimulering, minimal akupunktur, är lika eller mer effektiv än standardbehandling vid migrän, knäledsartros och ländryggssmärta. Vi kan nu tala om evidens-baserad akupunktur.

Bla dessa studier samt det faktum att akupunkturbehandling har visat sig vara säker utgör grund för att jag på OSTEOPATKLINIKEN erbjuder MEDICINSK AKUPUNKTURBEHANDLING enligt västerländsk inriktning som en egen behandlingsmetod eller som ett komplement till den KLASSISKA OSTEOPATISKA BEHANDLINGEN.

(* SBU är en statlig myndighet som utvärderar hälso- och sjukvårdens metoder och analyserar metodernas nytta, risker och kostnader och jämför vetenskapliga fakta med svensk vårdpraxis. Målet är att ge ett bättre beslutsunderlag för alla som avgör hur vården ska utformas.)

(**Den gemensamma federala kommittén (G-BA) är det högsta beslutande organet i den självadministrerande gruppen av läkare, tandläkare, psykologer, sjukhus och sjukförsäkring i Tyskland. Dessa beslutar formen för lagstadgade sjukförsäkringar (SHI) för mer än 70 miljoner försäkringstagare och därmed fastställer vad hälsovården ersätts av SHI. G-BA beslutar även kvalitetsförsäkran för öppen och sluten vård.)

(*** Evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis. Att arbeta med evidensbaserad medicin (EBM) innebär att kombinera evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål.)

Jag är utbildad av AKAB Utbildning vilka bedriver utbildning i akupunktur, stress och smärtbehandling. AKABs kurser i akupunktur vänder sig i första hand till legitimerad sjukvårdpersonal och har västerländsk inriktning.  Övergripande kursansvar har professor, överläkare Thomas Lundeberg. Undervisning och praktiska moment leds också av leg. sjukgymnaster, leg. läkare, leg. sjuksköterskor och barnmorskor med mångårig erfarenhet av akupunktur. Flera av handledarna är disputerade.

MEDICINSK AKUPUNKTURBEHANDLING – God klinisk kunskap med vetenskaplig förankring. Vi lägger stor vikt vid förståelsen av de smärtfysiologiska mekanismer som styr effekterna av nålstimulering , stick- och stimuleringsteknik.

MEDICINSK AKUPUNKTURBEHANDLING på OSTEOPATKLINIKEN JIMMY WEDIN- Enligt västerländsk inriktning vid akuta och kroniska smärttillstånd samt integration med KLASSISK OSTEOPATISK BEHANDLING.

Förberedelse inför MEDICINSK AKUPUNKTUR: Innan behandlingen påbörjas skall patientens orsak till smärtan eller sjukdomen utredas.

Så går MEDICINSK AKUPUNKTUR till: Ett antal fina steriliserade nålar sätts in med en snabb vridande rörelse in i, för patientens tillstånds utvalda akupunkturpunkter som kan finnas i muskler, senor eller bindväv. När behandlaren vrider på nålarna stimuleras vävnaden och närliggande nerver. Det uppstår en känsla som kan beskrivas som pirrande, lätt domnad eller tryckande. Dessa nerver skickar impulser från det behandlade området till ryggmärgen och vidare till hjärnan. Som svar på stimuleringen börjar centrala nervsystemet öka produktionen av olika ämnen, till exempel endorfin, kroppens eget morfin, som bland annat bidrar till att minska smärta. Dessutom ökar blodcirkulationen i vävnaden där nålarna sitter.

Nålarna placeras dels i smärtområdet (lokala), dels långt ifrån (distala): i huvud, underarmar/hand eller underben/fot. Det har visat sig att kombinationen av lokal och distal stimulans via akupunkturnålarna ger en starkare och mer långvarig effekt. Vanligen används fem till tolv nålar per behandling. Nålarna får sitta på plats i 20 till 30 minuter (ibland upp till 40 min) och behandlingen upprepas initialt två till tre gånger per vecka. Resultatet ses efter upprepade behandlingar och effekten kan bedömas tidigast efter cirka 4-6 behandlingar (lite fler kan behövas vid annat är smärta).

Efter MEDICINSK AKUPUNKTUR: Efter akupunkturbehandlingen känns musklerna ofta mycket avspända. Hur snabbt dessa reaktioner startar är individuellt och kan vara en anledning till att effekten kan dröja. Man brukar säga att systemen är ”trögstartade”. Effekterna av akupunktur liknar till stor del det man kan se vid muskelarbete som träning. Du kan känna dig törstig och bli lite trött eller upprymd efter behandlingen. Det är bra om du dricker vatten och vilar efteråt.

Gör MEDICINSK AKUPUNKTUR ont? De flesta upplever inget obehag vid insättandet av akupunkturnålarna. En del känner en snabbt övergående stickande känsla, alltså inget större obehag. För att uppnå rätt stimulering till nervsystemet snurras akupunkturnålarna mellan 2-5 gånger under behandlingen och kvittot på att stimuleringen är rätt är en känsla kan beskrivas som pirrande, lätt domnad eller tryckande.

”Komplikationerna är synnerligen få när metoden används av medicinskt utbildade utövare. Jämfört med farmaka är komplikationsfrekvensen nästan försumbar.” (ref bok ”Grundläggande akupunktur” upplaga 2:1 – Christer Carlsson)

Kombinationen av MEDICINSK AKUPUNKTUR och annan behandling såsom KLASSISK OSTEOPATI: Akupunktur går mycket väl att kombinera med manuell medicin bla OSTEOPATKLINIKENS KLASSISKA OSTEOPATI. Vid varje möte med ny patient berättar jag om möjligheten att kombinera den OSTEOPATISKA BEHANDLINGEN med MEDICINSK AKUPUNKTUR beroende på vad patienten har för besvär.